Developing Enterprise Applications on Java EE 7 Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuEğitim Tipi ve Süresi

5 Days ILT    

Developing Enterprise Applications on Java EE 7

Java EE (Java Enterprise Edition), Web tabanlı kurumsal uygulamaları geliştirmek, oluşturmak ve dağıtımını yapmak için geliştirilmiş Java merkezli bağımsız bir platformdur.

Birçok Java Standard Edition (Java SE) bileşenini içeren Java EE platformu, çok katmanlı, Web tabanlı uygulamaları geliştirmek için bir takım hizmetler, API'ler ve protokollerden oluşur.

Java EE milyonlarca kullanıcılı çok büyük yazılım (Web) projeleri için kullanılabilen bir çok teknolojisi olan, bu yüzden de kendi düzeyindeki dillere göre öğrenilmesi biraz daha zor olan bir programlama dilidir.

Java EE 7 Üzerinde Kurumsal Uygulamalar Geliştirme Eğitimi, standartlaştırılmış, yeniden kullanılabilir, modüler bileşenler oluşturarak ve katmanın birçok programlama yönünü otomatik olarak işlemesini sağlayarak uygulama gelişimini basitleştirmeyi hedefler.

 

Neler Öğreneceksiniz

  • Java EE 7 platformu
  • Kurumsal JavaBeans kullanımı
  • Kurumsal uygulama nasıl geliştirilir
  • Geniş kullanıcı desteği oluşturma
  • Geniş çaplı kurum desteği planlama

 

Kimler Katılmalı

  • Java Geliştiricileri
  • Kurumsal Uygulama Geliştiricileri
  • Uzman Geliştiriciler

 

Eğitim İçeriği

Modül 1 - Java EE 7Platformuna Giriş

Java Technology Platformları, Kurumsal Uygulama Altyapısı Teknolojileri, Java EE Technology Suite, Java EE Bileşen Kapsayıcıları, Java EE Servis Altyapısı, Java EE Platform Tiers (Katmanları) ve Altyapısı, N-Tier Mimari Modeli, Java EE-Tiered (Kademeli/Sıralı) Mimari, Java EE Uygulama Mimarisi, Java EE Web-Merkezli Mimari, Java EE EJB Bileşen-Merkezli Mimari, Java EE Profilleri

Modül 2 - Servlet

Servlet Filtreleri, Event Listeners (Olay Dinleyicileri), Senkronize Olmayan Destek, Nonblocking (Tıkanmasız) I/O, Web Fragmanları, Güvenlik, Kaynak Paketleme, Hata Haritalama, Handling Multipart Requests (Çok Aboneli İstekleri Yönetme), Güncelleme İşleme

Modül 3 - Java Server Faces(Yüzleri)

Facelet’lar, Kaynaklarla Başa Çıkma, Composite Components (Kompozit Bileşenler), İstek İşleme Yaşam Döngüsü Aşamaları, Ajax, Veri Doğrulama, Gezinti Kuralları, Faces Flow, Resource Library Contracts (Kaynak Kütüphane Anlaşmaları), Pass-through Attributes (Doğrudan/Düzgeçiş Öznitelikleri) ve HTML5-Destekli Markup (Biçimlendirme), Component Tags (Bileşen Etiketleri)

Modül 4 - Enterprise JavaBeans

Stateful Session Beans, Stateless Session Beans, Singleton Session Beans, Life-Cycle Event Callbacks, (Yaşam Döngüsü Olay Geri Aramaları) Message-Driven (Mesaj Güdümlü) Beans, Portable Global JNDI Names (Taşınabilir Global JNDI Adları), Transactions (İşlemler), Asynchronous Invocation (Zamanuyumsuz Başlatma/Yürütme), Zamanlayıcılar, Gömülebilir API, EJB Lite

Modül 5 – Bağlamlar ve Dependency Injection(Bağımlılık Enjeksiyonu)

Bean’lerin Keşfedilmesi, Injection Noktaları, Qualifier and Alternative (Niteleyici ve Alternatif), Producer and Disposer(Üretici ve Satıcı), Interceptors (Önleyiciler/Durdurucular), Decorators (Dekoratörler), Kapsamlar ve Bağlamlar, Stereotipler, Olaylar, Taşınabilir Uzantılar, Dahili Bean’ler, Life-Cycle Callbacks (Yaşam Döngüsü Geriaramaları)

Modül 6 - Concurrency Utilities (Aynı Anda Kullanım Yardımcı Yazılımları)

Zamanuyumsuz Görevler, Zamanlanmış Görevler, Managed Threads (Yönetilen İş Parçacıkları), Dinamik Bağlamsal Nesneler

Modül 7 - Bean Doğrulama

Dahili Kısıtlar, Özel Bir Kısıtlamayı Tanımlama, Doğrulama Grupları, Method and Constructor (Yöntem ve Yapıcı), Kısıt

Modül 8 - Java Persistence

Antiteler (Varlıklar/Öğeler), Persistence Unit ( Kararlılık/Devamlılık Ünitesi), Persistence Context (Kararlılık Bağlamı), ve Antite Yöneticisi, Schema Generation (Şema Oluşturma), Create, Read, Update, and Delete Antiteleri Yaratma, Okuma, Güncelleme ve Silme, Antite Listeners (Dinleyicileri), Stored Procedures (Depolanmış Prosedürler), Antitileri Doğrulama, Transactions and Locking (İşlemler/Hareketler ve Kilitleme), Önbellekleme

Modül 9 - Java Transaction

User-Managed Transactions, (Kullanıcı Yönetimli Hareketler/İşlemler) Container-Managed Transactions,(Kapsayıcı Yönetimli Hareketler/İşlemler) @TransactionScoped

Modül 10 - Java Mesaj Servisi

Bir Mesaj Yollama, Senkronize Olarak Bir Mesaj Alma, Zaman Uyumsuz Olarak Bir Mesaj Alma, Hizmet Kalitesi, Geçici Varış Noktaları

Modül 11 - Batch İşleme

Chunk-Oriented Processing, (Chunk Yönelimli İşleme) Özel Denetim Noktası Koyma, İstisnaları Yönetme, Batchlet İşleme, Listeners (Dinleyiciler), Job Sequence (İş Sekansı), Flow (Akış), Split (Böl/Bölme/Ayırma), Karar

Modül 12 - Restful Web Services(Huzur Verici? Web Servisleri)

Kaynaklar, HTTP Yöntemlerini Birleştirme, Multiple Resource Representations (Çoklu Kaynak Sunumları/Temsilleri), Binding a Request to a Resource (Bir Kaynağa bir İstek Bağlama), Antite Sağlayıcıları, Client API, İstisnaları Haritalama, Filters and Entity Interceptors (Filtreleme ve Antite İnterseptörleri), Kaynakların Doğrulanması

Modül 13 - XML Web Servisleri

Web Service Bitiş Noktaları, Sağlayıcı Tabanlı Dinamik Bitiş Noktaları, Bitiş Noktası Tabanlı Bitiş Noktaları, Web Service Client(İstemcisi), Dispatch-Tabanlı Dinamik İstemci, İşleyiciler

Modül 14 - JSON Processing (İşleme)

Streaming API, Streaming API Kullanarak JSON Tüketme, Streaming API Kullanarak JSON Üretme, Nesne Modeli API, Nesne Modeli API Kullanarak JSON Tüketme, Nesne Model API Üreterek JSON Üretme

Modül 15 - WebSocket

Annotated Server Endpoint (Ek Açıklamalı Sunucu Bitiş Noktası), Programmatic Server Endpoint (Programa Dayalı Sunucu Bitiş Noktası), Annotated Client Endpoint (Ek Açıklamalı İstemci Bitiş Noktası), Programmatic Client Endpoint (Programa Dayalı İstemci Bitiş Noktası), JavaScript WebSocket İstemcisi, Encoders and Decoders (Kodlayıcılar ve Kodçözücüler)
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java Expert  » Java SE&EE Eğitimler