Developing Enterprise Applications on Java EE 7 Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java Expert  » Java SE&EE Eğitimler

Java EE 7 Üzerinde Kurumsal Uygulamalar Geliştirme

Ders İçeriği

Modül 1 - Java EE 7 Platformuna Giriş 
Java Technology Platformları, Kurumsal Uygulama Altyapısı Teknolojileri, Java EE Technology Suite, Java EE Bileşen Kapsayıcıları, Java EE Servis Altyapısı, Java EE Platform Tiers (Katmanları) ve Altyapısı, N-Tier Mimari Modeli, Java EE-Tiered (Kademeli/Sıralı) Mimari, Java EE Uygulama Mimarisi, Java EE Web-Merkezli Mimari, Java EE EJB Bileşen-Merkezli Mimari, Java EE Profilleri

Modül 2 - Servlet 
Servlet Filtreleri, Event Listeners (Olay Dinleyicileri), Senkronize Olmayan Destek, Nonblocking (Tıkanmasız) I/O, Web Fragmanları, Güvenlik, Kaynak Paketleme, Hata Haritalama, Handling Multipart Requests (Çok Aboneli İstekleri Yönetme), Güncelleme İşleme

Modül 3 - Java Server Faces (Yüzleri)
Facelet’lar, Kaynaklarla Başa Çıkma, Composite Components (Kompozit Bileşenler), İstek İşleme Yaşam Döngüsü Aşamaları, Ajax, Veri Doğrulama, Gezinti Kuralları, Faces Flow, Resource Library Contracts (Kaynak Kütüphane Anlaşmaları), Pass-through Attributes (Doğrudan/Düzgeçiş Öznitelikleri) ve HTML5-Destekli Markup (Biçimlendirme), Component Tags (Bileşen Etiketleri)

Modül 4 - Enterprise JavaBeans 
Stateful Session Beans,  Stateless Session Beans, Singleton Session Beans, Life-Cycle Event Callbacks, (Yaşam Döngüsü Olay Geri Aramaları) Message-Driven (Mesaj Güdümlü) Beans, Portable Global JNDI Names (Taşınabilir Global JNDI Adları), Transactions (İşlemler), Asynchronous Invocation (Zamanuyumsuz Başlatma/Yürütme), Zamanlayıcılar, Gömülebilir API, EJB Lite

Modül 5 – Bağlamlar ve Dependency  Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu)
Bean’lerin Keşfedilmesi, Injection Noktaları, Qualifier and Alternative (Niteleyici ve Alternatif), Producer and Disposer(Üretici ve Satıcı), Interceptors (Önleyiciler/Durdurucular), Decorators (Dekoratörler), Kapsamlar ve Bağlamlar, Stereotipler, Olaylar, Taşınabilir Uzantılar, Dahili Bean’ler, Life-Cycle Callbacks (Yaşam Döngüsü Geriaramaları)

Modül 6 - Concurrency Utilities  (Aynı Anda Kullanım Yardımcı Yazılımları)
Zamanuyumsuz Görevler, Zamanlanmış Görevler, Managed Threads (Yönetilen İş Parçacıkları), Dinamik Bağlamsal Nesneler

Modül 7 - Bean Doğrulama
Dahili Kısıtlar, Özel Bir Kısıtlamayı Tanımlama, Doğrulama Grupları, Method and Constructor (Yöntem ve Yapıcı), Kısıt

Modül 8 - Java Persistence 
Antiteler (Varlıklar/Öğeler), Persistence Unit ( Kararlılık/Devamlılık Ünitesi), Persistence Context (Kararlılık Bağlamı), ve Antite Yöneticisi, Schema Generation (Şema Oluşturma), Create, Read, Update, and Delete Antiteleri Yaratma, Okuma, Güncelleme ve Silme, Antite Listeners (Dinleyicileri), Stored Procedures (Depolanmış Prosedürler), Antitileri Doğrulama, Transactions and Locking (İşlemler/Hareketler ve Kilitleme), Önbellekleme

Modül 9 - Java Transaction 
User-Managed Transactions, (Kullanıcı Yönetimli Hareketler/İşlemler) Container-Managed Transactions,(Kapsayıcı Yönetimli Hareketler/İşlemler) @TransactionScoped

Modül 10 - Java Mesaj Servisi
Bir Mesaj Yollama, Senkronize Olarak Bir Mesaj Alma, Zaman Uyumsuz Olarak Bir Mesaj Alma, Hizmet Kalitesi, Geçici Varış Noktaları

Modül 11 - Batch İşleme
Chunk-Oriented Processing, (Chunk Yönelimli İşleme)  Özel Denetim Noktası Koyma, İstisnaları Yönetme, Batchlet İşleme, Listeners (Dinleyiciler), Job Sequence (İş Sekansı), Flow (Akış), Split (Böl/Bölme/Ayırma), Karar

Modül 12 - Restful Web Services (Huzur Verici? Web Servisleri)
Kaynaklar, HTTP Yöntemlerini Birleştirme, Multiple Resource Representations (Çoklu Kaynak Sunumları/Temsilleri), Binding a Request to a Resource (Bir Kaynağa bir İstek Bağlama), Antite Sağlayıcıları, Client API, İstisnaları Haritalama, Filters and Entity Interceptors (Filtreleme ve Antite İnterseptörleri), Kaynakların Doğrulanması

Modül 13 - XML Web Servisleri
Web Service Bitiş Noktaları, Sağlayıcı Tabanlı Dinamik Bitiş Noktaları, Bitiş Noktası Tabanlı Bitiş Noktaları, Web Service Client(İstemcisi), Dispatch-Tabanlı Dinamik İstemci, İşleyiciler

Modül 14 - JSON Processing (İşleme)
Streaming API, Streaming API Kullanarak JSON Tüketme, Streaming API Kullanarak JSON Üretme, Nesne Modeli API, Nesne Modeli API Kullanarak JSON Tüketme, Nesne Model API Üreterek JSON Üretme

Modül 15 - WebSocket 
Annotated Server Endpoint (Ek Açıklamalı Sunucu Bitiş Noktası), Programmatic Server Endpoint (Programa Dayalı Sunucu Bitiş Noktası), Annotated Client Endpoint (Ek Açıklamalı İstemci Bitiş Noktası), Programmatic Client Endpoint (Programa Dayalı İstemci Bitiş Noktası), JavaScript WebSocket İstemcisi, Encoders and Decoders (Kodlayıcılar ve Kodçözücüler)

 

 


Course Content

Module 1 - Introduction to Java EE 7 Platform 
Java Technology Platforms, Enterprise Application Infrastructure Technologies, Java EE Technology Suite, Java EE Component Containers, Java EE Service Infrastructure, Java EE Platform Tiers and Architecture, N-Tier Architectural Model, Java EE-Tiered Architecture, Java EE Application Architecture, Java EE Web-Centric Architecture, Java EE EJB Component–Centric Architecture, Java EE Profiles

Module 2 - Servlet 
Servlet Filters, Event Listeners, Asynchronous Support, Nonblocking I/O, Web Fragments, Security, Resource Packaging, Error Mapping, Handling Multipart Requests, Upgrade Processing

Module 3 - Java Server Faces 
Facelets, Resource Handling, Composite Components, Request Processing Life-Cycle Phases, Ajax, Validating Data, Navigation Rules, Faces Flow, Resource Library Contracts, Pass-through Attributes and HTML5-Friendly Markup, Component Tags

Module 4 - Enterprise JavaBeans 
Stateful Session Beans, Stateless Session Beans, Singleton Session Beans, Life-Cycle Event Callbacks, Message-Driven Beans, Portable Global JNDI Names, Transactions, Asynchronous Invocation, Timers, Embeddable API, EJB Lite

Module 5 - Contexts and Dependency Injection 
Discovery of Beans, Injection Points, Qualifier and Alternative, Producer and Disposer, Interceptors, Decorators, Scopes and Contexts, Stereotypes, Events, Portable Extensions, Built-in Beans, Life-Cycle Callbacks

Module 6 - Concurrency Utilities 
Asynchronous Tasks, Schedule Tasks, Managed Threads, Dynamic Contextual Objects

Module 7 - Bean Validation 
Built-in Constraints, Defining a Custom Constraint, Validation Groups, Method and Constructor, Constraint

Module 8 - Java Persistence 
Entities, Persistence Unit, Persistence Context, and Entity Manager, Schema Generation, Create, Read, Update, and Delete Entities, Entity Listeners, Stored Procedures, Validating the Entities, Transactions and Locking, Caching

Module 9 - Java Transaction 
User-Managed Transactions, Container-Managed Transactions, @TransactionScoped

Module 10 - Java Message Service 
Sending a Message, Receiving a Message Synchronously, Receiving a Message Asynchronously, Quality of Service, Temporary Destinations

Module 11 - Batch Processing 
Chunk-Oriented Processing, Custom Checkpointing, Exception Handling, Batchlet Processing, Listeners, Job Sequence, Flow, Split, Decision

Module 12 - Restful Web Services 
Resources, Binding HTTP Methods, Multiple Resource Representations, Binding a Request to a Resource, Entity Providers, Client API, Mapping Exceptions, Filters and Entity Interceptors, Validation of Resources

Module 13 - XML Web Services 
Web Service Endpoints, Provider-Based Dynamic Endpoints, Endpoint-Based Endpoints, Web Service Client, Dispatch-Based Dynamic Client, Handlers

Module 14 - JSON Processing 
Streaming API, Consuming JSON Using the Streaming API, Producing JSON Using the Streaming API, Object Model API, Consuming JSON Using the Object Model API, Producing JSON Using the Object Model API

Module 15 - WebSocket 
Annotated Server Endpoint, Programmatic Server Endpoint, Annotated Client Endpoint, Programmatic Client Endpoint, JavaScript WebSocket Client, Encoders and Decoders

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir