Developing Microsoft Sql Server Databases Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

SQL Server 2012 Veritabanı Geliştirme

Bu 5 günlük eğitim SQL Server Denali’yi tanıtmakta, mantıksal tablo tasarımı, dizinleme ve dizin planlarını açıklamaktadır. Ayrıca, parametreler ve fonksiyonlarla birlikte görünümler ve saklı yordamlar dahil veritabanı nesnelerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır. İşlemler, aynı anda kullanım, hata işleme, harekete geçiriciler ve SQL CLR gibi diğer ortak yordam kodlama hususları da kapsam dahilindedir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Tüm SQL Server platform ve ana araçlarını tanıma. Tüm basımlar, sürümler, temel network dinleyicileri ve hizmet kavramları ve hizmet hesapları kapsanmaktadır.
 • Tablolar tasarımlarken kullanılacak uygun veri tiplerini belirleme, veri tipleri arasında veri dönüştürme ve alias veri tipleri oluşturma
 • SQL Server tabloları ile ilgili doğru tasarım uygulamalarından haberdar olma ve T-SQL kullanarak tablolar yaratabilme. (Not: Bölüntülenmiş tablolar kapsam dahilinde değildir).
 • PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK ve UNIQUE sınırlamalar uygulama, kademelendirilen FOREIGN KEY sınırlamaları soruşturma.
 • Uygun tek sütun ve kompozit dizinler stratejilerini belirleme
 • Kümelenmiş dizinlerle heapler ve tablolar oluşturma. Ayrıca bir tablonun tasarımını göz önünde bulundurma ve uygun bir yapı önerme
 • Uygulama/yürütme planlarından ortak öğelerin detaylarını okuma ve yorumlama
 • Etkili kümelenmemiş dizinler tasarımlama
 • Görünümler tasarımlama ve uygulama
 • Saklı yordamlar tasarımlama ve uygulama
 • Tablo tipleri, tablo değerli parametrelerle çalışma ve veri ambarlarını güncelleyen saklı yordamlar oluşturmak için MERGE ifadesi kullanma.
 • Hem skalar hem tablo değerli fonksiyonları tasarımlama ve uygulama (Ayrıca performans sorunlarına yol açabilecekleri yerleri açıklama)
 • Bir deadlock durumunun temel soruşturmasını gerçekleştirme ve işlem izolasyon seviyelerinin, uygulama aynı anda kullanımını nasıl etkilediğini öğrenme
 • Hem geleneksel T-SQL hata işleme kodu hem de yapısal özel durum işlemeyi kullanma
 • DML harekete geçiricileri tasarımlama ve uygulama
 • SQL CLR entegrasyonu için uygun kullanımları öğrenme ve SQL Server dahilinde mevcut bir .NET assembly uygulama
 • XML veri ve şemalarını SQL Server’da depolama.
 • SQL Server’da XML veriler üzerine temel sorgular gerçekleştirme.
 • GEOGRAPHY ve GEOMETRY veri tipleri ile çalışma
 • Tam metin dizin uygulama ve sorgulama

 

Kimler Katılmalı

Eğitim ana hedef kitlesi bir veritabanı yürütümü için SQL Server Denali ürün özellikleri ve teknolojileri konusunda beceriler kazanmak isteyen IT profesyonelleridir.

 

Eğitim İçeriği

Modül 1: SQL Server 2012 Araçlarına Giriş

Bu  modül, bir geliştirme veya yönetim rolünde SQL Server ile çalışmaya başlamadan önce, genel olarak/tüm  SQL Server platformunu anlamanın önemine odaklanır. Özellikle, SQL Server’ın sadece bir veritabanı motoru olmadığını, kurumsal verileri yönetmek için komple bir platform olduğunu anlamak önemlidir.

Dersler

 • SQL Server Platformunun Tanıtımı
 • SQL Server Araçlarıyla Çalışma
 • SQL Server Hizmetleri Yapılandırma

Bilgisayarlı Uygulama - SQL Server ve Araç takımlarının Tanıtımı

 • SQL Server Bileşen Kurulumunu Doğrulama
 • Yeni Instance İçin Hizmet Hesaplarını Değiştirme
 • Her İki Örnek için Adlandırılmış İletim Yolu Protokolü Etkinleştirme
 • AdvDev için Bir Takma Ad Yaratma
 • SQL Tarayıcının Devre Dışı Olduğundan Emin Olma ve Sabit bir TCP/IP Portu Yapılandırma (Zaman izin verirse)

Modül 2: Veri Tipleriyle Çalışma

Bu modül, veri tipleri kullanma ve dönüştürmenin nasıl olacağını açıklar. Ayrıca özelleşmiş veri tipleri ve karakter veri tipleri ile nasıl çalışılacağına odaklanır.

Dersler

 • Veri Tipleri Kullanma
 • Karakter Verilerle Çalışma
 • Veri Tiplerini Dönüştürme
 • Özelleşmiş Veri Tipleri

Bilgisayarlı Uygulama - Veri Tipleriyle Çalışma

 • Doğru Veri Tiplerini Seçme
 • Veri Tipi Dönüşümleri ile Sorgular Yazma
 • Takma Ad Veri Tipleri Tasarımlama ve Yaratma (Zaman izin verirse)

Modül 3: Tablolar Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, tabloların nasıl tasarımlanacağını, yaratılacağını ve değiştirilebileceğini açıklar.

Dersler

 • Tablolar Tasarımlama
 • Şemalarla Çalışma
 • Tablolar Oluşturma ve Değiştirme

Bilgisayarlı Uygulama - Tablolar Tasarımlama ve Uygulama

 • Tabloların Tasarımını İyileştirme
 • Bir Şema Yaratma
 • Tabloları Yaratma

Modül 4: Sınırlamalar Aracılığı ile Veri Bütünlüğü Sağlama

Bu modül, nasıl veri bütünlüğü tatbik edileceğini ve yüksek kaliteli veriler idame ettirmek için nasıl domain bütünlüğü uygulanacağını açıklar. Ayrıca, Entity ve Referential Integrity/Veri Tutarlılığı uygulamaya odaklanır.

Dersler

 • Veri Bütünlüğü Zorlama
 • Alan Bütünlüğü Uygulama
 • Entity ve Veri Tutarlılığı Uygulama

Bilgisayarlı Uygulama - Sınırlamalar Aracılığı ile Veri Bütünlüğü Sağlama

 • Sınırlamalar Tasarımlama
 • Sınırlamaları Sınama
 • Modül 5: SQL Server 2012 için Dizinleme Planlama
 • Bu modül, temel dizinleme kavramlarını ve dizinlerde sıklıkla kullanılan her bir veri tipinin etkililiğini açıklar.

Dersler

 • Temel Dizinleme Kavramları
 • Veri Tipleri ve Dizinler
 • Tek Sütun ve Komposit Dizinler

Bilgisayarlı Uygulama - SQL Server Dizinleme için Planlama

 • Mevcut dizin istatistiklerini keşfetme
 • Dizinler için sütun düzenleri tasarımlama

Modül 6: SQL Server 2012’de Tablo Yapıları Uygulama

Bu modül, SQL Server veritabanlarında nasıl tablolar yapılandırılacağını açıklar. Ayrıca, kümelenmiş dizinler tasarımlama ve bunlarla çalışmaya odaklanır.

Dersler

 • SQL Server Tablo Yapıları
 • Kümelenmiş Dizinlerle Çalışma
 • Etkili Kümelenmiş Dizinler Tasarımlama

Bilgisayarlı Uygulama - SQL Server’da Tablo Yapıları Uygulama

 • Yığınlar Olarak Tablolar Oluşturma
 • Kümelenmiş Dizinlerle Tablolar Oluşturma
 • Kümelenmiş Dizinler vs. Yığınların Performansını Karşılaştırma

Modül 7: Server 2012 Uygulama Planlarını Okuma

Bu modül, ilave dizinlerin nasıl tasarlanacağını açıklar. Ayrıca, uygulama planlarının nasıl okunup yorumlanacağına odaklanır.

Dersler

 • Uygulama Planı Ana Kavramları
 • Ortak Uygulama Planı Öğeleri
 • Uygulama Planları ile Çalışma

Bilgisayarlı Uygulama - SQL Server Uygulama Planlarını Okuma

 • Gerçek vs Öngörülen Planlar
 • Ortak Plan Öğelerini Tanımlama
 • Maliyet Karşılaştırması Sorgulama

Modül 8: Dizinler Aracılığı ile Performans İyileştirme

Bu modül, kümelenmemiş dizinlerin uygulamaların performansını önemli düzeyde nasıl iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu ve bu dizinleri doğru şekilde tasarımlaya yardımcı olabilecek bir aracın nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

 • Etkili Kümelenmemiş Dizinler Tasarımlama
 • Kümelenmemiş Dizinler Uygulama
 • Database Engine Tuning Advisor Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama - Kümelenmemiş Dizinler Aracılığıyla Performans İyileştirme

 • Kümelenmemiş dizin kullanma değerlendirmesi
 • Kümelenmemiş dizin tasarımlarını iyileştirme
 • SQL Server Profiler ve Database Engine Tuning Advisor ile Çalışma
 • Kümelenmemiş dizin tasarımlama

Modül 9: Görünümler Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, Görünümleri tanıtır, nasıl Görünümler oluşturulup yaratılacağını açıklar. Ayrıca Görünümler için performans mülahazalarına odaklanır.

Dersler

 • Görünümlere Giriş
 • Görünümler Oluşturma ve Yönetme
 • Görünümler için Performans Mülahazaları

Bilgisayarlı Uygulama - Görünümleri Tasarımlama ve Uygulama

 • WebStock Görünümlerini Tasarımlama, Uygulama ve Sınama
 • Contacts Görünümünü Tasarımlama ve Uygulama
 • AvailableModels Görünümünde Değişiklik Yapma
 • Modülü tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecektir:
 • Veritabanı geliştirmede görünümlerin rolünü açıklama
 • Görünümler uygulama
 • Görünümlerin ilgili etkilerinin performansını tarif etme

Modül 10: Saklı Yordamlar Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, saklı yordamların onları oluşturma ana hatlarıyla birlikte kullanımının potansiyel avantajlarını açıklar.

Dersler

 • Saklı Yordamlara Giriş
 • Saklı Yordamlarla Çalışma
 • Parametrelerle İfade Edilmiş Saklı Yordamlar Uygulama
 • Uygulama Bağlamı Denetleme

Bilgisayarlı Uygulama - Saklı Yordamlar Tasarımlama ve Uygulama Geçirme

 • Saklı yordamlar oluşturma
 • Parametrelerle ifade edilmiş bir saklı yordam yaratma
 • Saklı yordamların uygulama bağlamını değiştirme
 • Modülü tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecektir:
 • Saklı yordamların rolünü ve bunları kullanmanın potansiyel faydalarını tarif etme
 • Saklı yordamlarla çalışma
 • Parametrelerle ifade edilmiş saklı yordamlar uygulama
 • Bir saklı yordamın uygulama bağlamını denetleme

Modül 11: Veri Birleştirme ve Geçiş Tabloları

Bu modül, bireysel satırlardan çok veri takımları işleme yeteneği sunan teknikleri değerlendirir. Ayrıca bu tekniklerin, tipik uygulamalardaki gerekli saklı yordam çağrılarının sayısını en aza indirmek için  TABLE parametre tipleri ile birlikte nasıl kullanılabileceğine odaklanır.

Dersler

 • MERGE İfadesini Kullanma
 • Tablo Tipleri Uygulama
 • TABLE/TABLO Tiplerini parametreler olarak kullanma

Bilgisayarlı Uygulama - Geçiş Tabloları ve Verileri Birleştirme

 • Bir Tablo Tipi Oluşturma
 • Tablo Tipi bir Parametre Kullanma
 • MERGE ile bir Tablo Tipi Kullanma

Modül 12: Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, iş kurallarını veya veri sürekliliğini tatbik eden kullanıcı tanımlı fonksiyonların nasıl tasarımlanıp uygulanabileceğini ve diğer geliştiriciler tarafından yazılan mevcut fonksiyonlarda nasıl değişiklikler yapılacağını ve sürdürüleceğini açıklar.

Dersler

 • Fonksiyonlara Genel Bakış
 • Skalar Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulama
 • Tablo-Değerli Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme
 • Fonksiyonlar için Uygulama Mülahazaları
 • Fonksiyonlara Alternatifler

Bilgisayarlı Uygulama - Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Telefon Numaralarını Formatlama
 • Mevcut Bir Fonksiyonda Değişiklik Yapma
 • Fonksiyonla Alakalı bir Performans Sorununu Çözümleme

Modül 13: Oldukça Eş Zamanlı uyuşan SQL Server 2012 Uygulamaları Yaratma

Bu modül, transaksiyonların/işlemlerin ve SQL kilitleme mekanizmalarının uygulamanızın performans ve veri bütünlüğü gereksinimlerini karşılayacak şekilde nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

 • İşlemlere Giriş
 • Locks  Giriş
 • Locking Yönetimi
 • İşlem İzolasyon Düzeyleri

Bilgisayarlı Uygulama - Oldukça  Eş Zamanlı SQL Server Uygulamaları Yaratma

 • Deadlockss Tespit Etme
 • İşlem İzolasyon Düzeylerini Soruşturma

Modül 14: T-SQL Kodda Hata İşleme

Bu modül, T-SQL hata işlemeyi keşfeder, geleneksel olarak nasıl uygulana geldiğine ve yapısal özel durum işlemenin nasıl kullanılabileceğine bakar.

Dersler

 • T-SQL Hata İşlemeyi Anlama
 • T-SQL Hata İşleme Uygulamaya Geçirme
 • Yapısal Özel Durum İşleme

Bilgisayarlı Uygulama - T-SQL Kodunda Hata İşleme

 • @@ERROR tabanlı hata işlemeyi yapısal özel durum işleme ile değiştirme
 • Saklı yordam deadlock retry logic ekleme

Modül 15: Harekete Geçiriciler Aracılığı ile Veri Manipülasyonuna Yanıt Verme

Bu modül, DML harekete geçiricilerinin ne olduğunu ve bunların veri bütünlüğünü nasıl tatbik ettiklerini açıklar. Ayrıca farklı tiplerdeki mevcut/erişilebilir harekete geçiriciler ve bir veritabanındaki harekete geçiricilerin nasıl tanımlanacağı üzerine odaklanır.

Dersler

 • DML Harekete Geçiricileri Tasarımlama
 • DML Harekete Geçiricileri Uygulama
 • Gelişmiş Harekete Geçirici Kavramları

Bilgisayarlı Uygulama - Triggers/ Harekete Geçiriciler Aracılığıyla Veri Manipülasyonlarına Cevap Verme

 • Denetim Harekete Geçiricisi Yaratma ve Sınama
 • Denetim Harekete Geçiricisini İyileştirme

Modül 16: SQL Server 2012’de Yönetilen Kod Uygulama

Bu modül, CLR bütünleşik kodunun, .NET Framework tarafından yönetilen kullanıcı tanımlı veritabanı nesneleri yaratmak için nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

 • SQL CLR Entegrasyonuna Giriş
 • Assemblies İçe Aktarma ve Yapılandırma
 • SQL CLR Entegrasyonu Uygulama

Bilgisayarlı Uygulama - Görünümleri Tasarımlama ve Uygulama

 • Önerilen CLR Koduna Erişme
 • Bir CLR Assembly Uygulamaya Geçirme
 • Bir CLR Kullanıcı-tanımlı Kümeleşme ve CLR Kullanıcı-tanımlı Veri Tipi Uygulamaya Geçirme

Modül 17: Server 2012 ‘de XML Verileri Depolama

Bu modül, XML’i tanıtır ve XML verilerinin SQL Server’da nasıl saklanabileceğini gösterir.

Dersler

 • XML ve XML Şemalarına Giriş
 • SQL Server’da XML Veriler ve Şemalarını Depolama
 • XML Veri Tipini Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - SQL Server’da XML Verileri Depolama

 • SQL Server’da XML Veri Depolamanın Doğru Kullanımı
 • Değişkenlerde XML Verilerinin Depolanmasını Soruşturma
 • Şema Koleksiyonlarının kullanımını Soruşturma
 • XML’i Temel Alan Veritabanı Sütunları Oluşturmayı Soruşturma

Modül 18: SQL Server’da XML Verileri Sorgulama

Bu modül, XQuery adlı dildeki sorgular dahil, XML verilerinin nasıl sorgulanacağını gösterir.

Dersler

 • XML Statement İÇİN T-SQL’i kullanma
 • XQuery’ye Başlama
 • XML Parçalama

Bilgisayarlı Uygulama - SQL Server’da XML Data sorgulama

 • SQL Server verilerini XML olarak sorgulamayı öğrenme
 • XML’e geri dönen/geri çeviren bir saklı yordam yazma
 • XML kullanarak güncellenen bir saklı yordam yazma

Modül 19: SQL Server 2012 Mekânsal Verilerle Çalışma

Bu modül, Mekansal Verileri tanıtır ve SQL Server Mekansal Veri Tipleri ile nasıl çalışılacağını açıklar.

Dersler

 • Mekansal Verilere Giriş
 • Mekansal Veri Tipleriyle Çalışma
 • Uygulamalarda Mekansal Veri Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama - Konumsal Verilerle Çalışma

 • Geometri Veri Tipini Tanıma
 • Mevcut Bir Tabloya Konumsal Veriler Ekleme
 • Mekansal Verilerin Yönetimsel Uygulaması

Modül 20: Tam Metin Dizinler ve Sorgularla Çalışma

Bu modül, Tam Metin Dizinlemeyi ve Tam Metin Dizinlerin SQL Server’da nasıl uygulanacağını açıklar.

Dersler

 • Tam Metin Dizinlemeye Giriş
 • SQL Server’da Tam Metin Dizinler Uygulamaya Geçirme
 • Tam Metin Sorgularla Çalışma

Bilgisayarlı Uygulama - Tam-metin Dizinler ve Sorgular ile Çalışma

 • Bir tam metin dizin uygulamaya geçirme
 • Bir karaliste uygulamaya geçirme
 • Bir tam metin arama gerçekleştirmek için saklı bir yordam oluşturma.
 • İlgili Sertifikasyonlar
 • Bu eğitim, şu sertifika rotasının bir kısmını oluşturur:
 • MCSE Data PlatformEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Sql Server Eğitimler
Database Management & Development  » Database Management & Development Eğitimler