SQL Server 2012 Veritabanı Geliştirme Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

4 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Sql Server Eğitimler
Database Management & Development  » Database Management & Development Eğitimler

Microsoft SQL Server 2012 Veritabanları Geliştirme Eğitimi

Genel Değerlendirme

Bu 5 günlük, eğitimci öncülüğündeki eğitim SQL Server Denali’yi tanıtmakta, mantıksal tablo tasarımı, dizinleme ve dizin planlarını açıklamaktadır. Ayrıca, parametreler ve fonksiyonlarla birlikte görünümler ve saklı yordamlar dahil veritabanı nesnelerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır. İşlemler, aynı anda kullanım, hata işleme, harekete geçiriciler ve SQL CLR gibi diğer ortak yordam kodlama hususları da kapsam dahilindedir.

 

Hedef Kitle Profili

Eğitim ana hedef kitlesi bir veritabanı yürütümü için SQL Server Denali ürün özellikleri ve teknolojileri konusunda beceriler kazanmak isteyen IT profesyonelleridir.

 

Önkoşullar

Bu eğitime katılan öğrenciler, profesyonel deneyimlerinin yanında hâlihazırda şu teknik bilgilere sahip olmalıdır:

·        T-SQL sorguları yazma bilgisi

·        Temel veritabanı kavramları bilgisi

·        Bu eğitime katılan öğrenciler önkoşulları şu derslere katılarak veya M10774  denk bilgi ve deneyimlerini edinerek karşılayabilirler.

 

Katılımcılar şunları yapmayı öğrenecektir:

Dersi tamamlayan öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

·        Tüm SQL Server platform ve ana araçlarını tanıma. Tüm basımlar, sürümler, temel network dinleyicileri ve hizmet kavramları ve hizmet hesapları kapsanmaktadır.

·        Tablolar tasarımlarken kullanılacak uygun veri tiplerini belirleme, veri tipleri arasında veri dönüştürme ve alias veri tipleri oluşturma

·        SQL Server tabloları ile ilgili doğru tasarım uygulamalarından haberdar olma ve T-SQL kullanarak tablolar yaratabilme. (Not: Bölüntülenmiş tablolar kapsam dahilinde değildir).

·        PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK ve UNIQUE sınırlamalar uygulama,  kademelendirilen FOREIGN KEY sınırlamaları soruşturma.

·        Uygun tek sütun ve kompozit dizinler stratejilerini belirleme

·        Kümelenmiş dizinlerle heapler ve tablolar oluşturma. Ayrıca bir tablonun tasarımını göz önünde bulundurma ve uygun bir yapı önerme

·       Uygulama/yürütme planlarından ortak öğelerin detaylarını okuma ve yorumlama

·       Etkili kümelenmemiş dizinler tasarımlama

·       Görünümler tasarımlama ve uygulama

·       Saklı yordamlar tasarımlama ve uygulama

·       Tablo tipleri, tablo değerli parametrelerle çalışma ve veri ambarlarını güncelleyen saklı yordamlar oluşturmak için MERGE ifadesi kullanma.

·        Hem skalar hem tablo değerli fonksiyonları tasarımlama ve uygulama (Ayrıca performans sorunlarına yol açabilecekleri yerleri açıklama)

·        Bir deadlock durumunun temel soruşturmasını gerçekleştirme ve işlem izolasyon seviyelerinin, uygulama aynı anda kullanımını nasıl etkilediğini öğrenme

·        Hem geleneksel T-SQL hata işleme kodu hem de yapısal özel durum işlemeyi kullanma

·        DML harekete geçiricileri tasarımlama ve uygulama

·        SQL CLR entegrasyonu için uygun kullanımları öğrenme ve SQL Server dahilinde mevcut bir .NET assembly uygulama

·        XML veri ve şemalarını SQL Server’da depolama.

·        SQL Server’da XML veriler üzerine temel sorgular gerçekleştirme.

·        GEOGRAPHY ve GEOMETRY veri tipleri ile çalışma

·       Tam metin dizin uygulama ve sorgulama

 

Ders Taslağı

Modül 1: SQL Server 2012 Araçlarına Giriş

Bu  modül, bir geliştirme veya yönetim rolünde SQL Server ile çalışmaya başlamadan önce, genel olarak/tüm  SQL Server platformunu anlamanın önemine odaklanır. Özellikle, SQL Server’ın sadece bir veritabanı motoru olmadığını, kurumsal verileri yönetmek için komple bir platform olduğunu anlamak önemlidir.

Dersler

·        SQL Server Platformunun Tanıtımı

·        SQL Server Araçlarıyla Çalışma

·        SQL Server Hizmetleri Yapılandırma

Lab : SQL Server ve Araç takımlarının Tanıtımı

·        SQL Server Bileşen Kurulumunu Doğrulama

·       Yeni Instance İçin Hizmet Hesaplarını Değiştirme

·        Her İki Örnek için Adlandırılmış İletim Yolu Protokolü Etkinleştirme

·        AdvDev için Bir Takma Ad Yaratma

·        SQL Tarayıcının Devre Dışı Olduğundan Emin Olma ve Sabit bir TCP/IP Portu Yapılandırma (Zaman izin verirse)

Modül 2: Veri Tipleriyle Çalışma

Bu modül, veri tipleri kullanma ve dönüştürmenin nasıl olacağını açıklar. Ayrıca özelleşmiş veri tipleri ve karakter veri tipleri ile nasıl çalışılacağına odaklanır.

Dersler

·       Veri Tipleri Kullanma

·        Karakter Verilerle Çalışma

·       Veri Tiplerini Dönüştürme

·        Özelleşmiş Veri Tipleri

Lab : Veri Tipleriyle Çalışma

·        Doğru Veri Tiplerini Seçme

·        Veri Tipi Dönüşümleri ile Sorgular Yazma

·        Takma Ad Veri Tipleri Tasarımlama ve Yaratma (Zaman izin verirse)

Modül 3: Tablolar Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, tabloların nasıl tasarımlanacağını, yaratılacağını ve değiştirilebileceğini açıklar.
Dersler

Tablolar Tasarımlama

·        Şemalarla Çalışma

·        Tablolar Oluşturma ve Değiştirme

Lab : Tablolar Tasarımlama ve Uygulama

·        Tabloların Tasarımını İyileştirme

·        Bir Şema Yaratma

·        Tabloları Yaratma

Modül 4: Sınırlamalar Aracılığı ile Veri Bütünlüğü Sağlama

Bu modül, nasıl veri bütünlüğü tatbik edileceğini ve yüksek kaliteli veriler idame ettirmek için nasıl domain bütünlüğü uygulanacağını açıklar. Ayrıca, Entity ve Referential Integrity/Veri Tutarlılığı uygulamaya odaklanır.

Dersler

·       Veri Bütünlüğü Zorlama

·       Alan Bütünlüğü Uygulama

·       Entity ve Veri Tutarlılığı Uygulama

Lab : Sınırlamalar Aracılığı ile Veri Bütünlüğü Sağlama

·        Sınırlamalar Tasarımlama

·        Sınırlamaları Sınama

Modül 5: SQL Server 2012 için Dizinleme Planlama

Bu modül, temel dizinleme kavramlarını ve dizinlerde sıklıkla kullanılan her bir veri tipinin etkililiğini açıklar.

Dersler

·        Temel Dizinleme Kavramları

·        Veri Tipleri ve Dizinler

·        Tek Sütun ve Komposit Dizinler

Lab : SQL Server Dizinleme için Planlama

·        Mevcut dizin istatistiklerini keşfetme

·        Dizinler için sütun düzenleri tasarımlama

Modül 6: SQL Server 2012’de Tablo Yapıları Uygulama
 

Bu modül, SQL Server veritabanlarında nasıl tablolar yapılandırılacağını açıklar. Ayrıca, kümelenmiş dizinler tasarımlama ve bunlarla çalışmaya odaklanır.

Dersler

·       SQL Server Tablo Yapıları

·       Kümelenmiş Dizinlerle Çalışma

·        Etkili Kümelenmiş Dizinler Tasarımlama

Lab : SQL Server’da Tablo Yapıları Uygulama

·        Yığınlar Olarak Tablolar Oluşturma

·        Kümelenmiş Dizinlerle Tablolar Oluşturma

·        Kümelenmiş Dizinler vs. Yığınların Performansını Karşılaştırma

Modül 7: Server 2012 Uygulama Planlarını Okuma
 

Bu modül, ilave dizinlerin nasıl tasarlanacağını açıklar. Ayrıca, uygulama planlarının nasıl okunup yorumlanacağına odaklanır.

Dersler

·        Uygulama Planı Ana Kavramları

·        Ortak Uygulama Planı Öğeleri

·        Uygulama Planları ile Çalışma

Lab : SQL Server Uygulama Planlarını Okuma

·        Gerçek vs Öngörülen Planlar

·        Ortak Plan Öğelerini Tanımlama

·        Maliyet Karşılaştırması Sorgulama

Modül 8: Dizinler Aracılığı ile Performans İyileştirme

 

Bu modül, kümelenmemiş dizinlerin uygulamaların performansını önemli düzeyde nasıl iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu ve bu dizinleri doğru şekilde tasarımlaya yardımcı olabilecek bir aracın nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

·        Etkili Kümelenmemiş Dizinler Tasarımlama

·        Kümelenmemiş Dizinler Uygulama

·        Database Engine Tuning Advisor Kullanma

Lab : Kümelenmemiş Dizinler Aracılığıyla Performans İyileştirme

·        Kümelenmemiş dizin kullanma değerlendirmesi

·        Kümelenmemiş dizin tasarımlarını iyileştirme

·        SQL Server Profiler ve Database Engine Tuning Advisor ile Çalışma

·        Kümelenmemiş dizin tasarımlama

Modül 9: Görünümler Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, Görünümleri tanıtır, nasıl Görünümler oluşturulup yaratılacağını açıklar. Ayrıca Görünümler için performans mülahazalarına odaklanır.

Dersler

·        Görünümlere Giriş

·        Görünümler Oluşturma ve Yönetme

·        Görünümler için Performans Mülahazaları

Lab : Görünümleri Tasarımlama ve Uygulama

·        WebStock Görünümlerini Tasarımlama, Uygulama ve Sınama

·        Contacts Görünümünü Tasarımlama ve Uygulama

·        AvailableModels Görünümünde Değişiklik Yapma

·        Modülü tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecektir:

·        Veritabanı geliştirmede görünümlerin rolünü açıklama

·        Görünümler uygulama

·        Görünümlerin ilgili etkilerinin performansını tarif etme

Modül 10: Saklı Yordamlar Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, saklı yordamların onları oluşturma ana hatlarıyla birlikte kullanımının potansiyel avantajlarını açıklar.

Dersler

·        Saklı Yordamlara Giriş

·        Saklı Yordamlarla Çalışma

·        Parametrelerle İfade Edilmiş Saklı Yordamlar Uygulama

·       Uygulama Bağlamı Denetleme

Lab : Saklı Yordamlar Tasarımlama ve Uygulama Geçirme

·        Saklı yordamlar oluşturma

·        Parametrelerle ifade edilmiş bir saklı yordam yaratma

·        Saklı yordamların uygulama bağlamını değiştirme

·        Modülü tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecektir:

·        Saklı yordamların rolünü ve bunları kullanmanın potansiyel faydalarını tarif etme

·        Saklı yordamlarla çalışma

·        Parametrelerle ifade edilmiş saklı yordamlar uygulama

·        Bir saklı yordamın uygulama bağlamını denetleme

Modül 11: Veri Birleştirme ve Geçiş Tabloları

Bu modül, bireysel satırlardan çok veri takımları işleme yeteneği sunan teknikleri değerlendirir. Ayrıca bu tekniklerin, tipik uygulamalardaki gerekli saklı yordam çağrılarının sayısını en aza indirmek için  TABLE parametre tipleri ile birlikte nasıl kullanılabileceğine odaklanır.

Dersler

·       MERGE İfadesini Kullanma

·        Tablo Tipleri Uygulama

·       TABLE/TABLO Tiplerini parametreler olarak kullanma

Lab : Geçiş Tabloları ve Verileri Birleştirme

·        Bir Tablo Tipi Oluşturma

·        Tablo Tipi bir Parametre Kullanma

·        MERGE ile bir Tablo Tipi Kullanma

Modül 12: Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulama

Bu modül, iş kurallarını veya veri sürekliliğini tatbik eden kullanıcı tanımlı fonksiyonların nasıl tasarımlanıp uygulanabileceğini ve diğer geliştiriciler tarafından yazılan mevcut fonksiyonlarda nasıl değişiklikler yapılacağını ve sürdürüleceğini açıklar.

Dersler

·        Fonksiyonlara Genel Bakış

·        Skalar Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulama

·        Tablo-Değerli Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

·        Fonksiyonlar için Uygulama Mülahazaları

·        Fonksiyonlara Alternatifler

Lab : Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

·        Telefon Numaralarını Formatlama

·        Mevcut Bir Fonksiyonda Değişiklik Yapma

·        Fonksiyonla Alakalı bir Performans Sorununu Çözümleme

Modül 13: Oldukça Eş Zamanlı uyuşan SQL Server 2012 Uygulamaları Yaratma

Bu modül, transaksiyonların/işlemlerin ve SQL kilitleme mekanizmalarının uygulamanızın performans ve veri bütünlüğü gereksinimlerini karşılayacak şekilde nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

·        İşlemlere Giriş

·        Locks  Giriş

·        Locking Yönetimi

·        İşlem İzolasyon Düzeyleri

Lab : Oldukça  Eş Zamanlı SQL Server Uygulamaları Yaratma

·        Deadlockss Tespit Etme

·       İşlem İzolasyon Düzeylerini Soruşturma

Modül 14: T-SQL Kodda Hata İşleme

Bu modül, T-SQL hata işlemeyi keşfeder, geleneksel olarak nasıl uygulana geldiğine ve yapısal özel durum işlemenin nasıl kullanılabileceğine bakar.

Dersler

·        T-SQL Hata İşlemeyi Anlama

·        T-SQL Hata İşleme Uygulamaya Geçirme

·        Yapısal Özel Durum İşleme

Lab : T-SQL Kodunda Hata İşleme

·        @@ERROR tabanlı hata işlemeyi yapısal özel durum işleme ile değiştirme

·       Saklı yordam deadlock retry logic ekleme

Modül 15: Harekete Geçiriciler Aracılığı ile Veri Manipülasyonuna Yanıt Verme

Bu modül, DML harekete geçiricilerinin ne olduğunu ve bunların veri bütünlüğünü nasıl tatbik ettiklerini açıklar. Ayrıca farklı tiplerdeki mevcut/erişilebilir harekete geçiriciler ve bir veritabanındaki harekete geçiricilerin nasıl tanımlanacağı üzerine odaklanır.

Dersler

·        DML Harekete Geçiricileri Tasarımlama

·        DML Harekete Geçiricileri Uygulama

·       Gelişmiş Harekete Geçirici Kavramları

Lab : Triggers/ Harekete Geçiriciler Aracılığıyla Veri Manipülasyonlarına Cevap Verme

·        Denetim Harekete Geçiricisi Yaratma ve Sınama

·        Denetim Harekete Geçiricisini İyileştirme

Modül 16: SQL Server 2012’de Yönetilen Kod Uygulama

Bu modül, CLR bütünleşik kodunun, .NET Framework tarafından yönetilen kullanıcı tanımlı veritabanı nesneleri yaratmak için nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

·        SQL CLR Entegrasyonuna Giriş

·        Assemblies İçe Aktarma ve Yapılandırma

·        SQL CLR Entegrasyonu Uygulama

Lab : Görünümleri Tasarımlama ve Uygulama

·        Önerilen CLR Koduna Erişme

·        Bir CLR Assembly Uygulamaya Geçirme

·        Bir CLR Kullanıcı-tanımlı Kümeleşme ve CLR Kullanıcı-tanımlı Veri Tipi Uygulamaya Geçirme

Modül 17: Server 2012 ‘de XML Verileri Depolama

Bu modül, XML’i tanıtır ve XML verilerinin SQL Server’da nasıl saklanabileceğini gösterir.

Dersler

·        XML ve XML Şemalarına Giriş

·        SQL Server’da XML Veriler ve Şemalarını Depolama

·        XML Veri Tipini Uygulamaya Geçirme

Lab : SQL Server’da XML Verileri Depolama

·        SQL Server’da XML Veri Depolamanın Doğru Kullanımı

·        Değişkenlerde XML Verilerinin Depolanmasını Soruşturma

·        Şema Koleksiyonlarının kullanımını Soruşturma

·        XML’i Temel Alan Veritabanı Sütunları Oluşturmayı Soruşturma

Modül 18: SQL Server’da XML Verileri Sorgulama

Bu modül, XQuery adlı dildeki sorgular dahil, XML verilerinin nasıl sorgulanacağını gösterir.

Dersler

·        XML Statement İÇİN T-SQL’i kullanma

·        XQuery’ye Başlama

·        XML Parçalama

Lab : SQL Server’da XML Data sorgulama

·        SQL Server verilerini XML olarak sorgulamayı öğrenme

·        XML’e geri dönen/geri çeviren bir saklı yordam yazma

·        XML kullanarak güncellenen bir saklı yordam yazma

Modül 19: SQL Server 2012 Mekânsal Verilerle Çalışma

Bu modül, Mekansal Verileri tanıtır ve SQL Server Mekansal Veri Tipleri ile nasıl çalışılacağını açıklar.

Dersler

·       Mekansal Verilere Giriş

·       Mekansal Veri Tipleriyle Çalışma

·       Uygulamalarda Mekansal Veri Kullanma

Lab : Konumsal Verilerle Çalışma

·        Geometri Veri Tipini Tanıma

·        Mevcut Bir Tabloya Konumsal Veriler Ekleme

·        Mekansal Verilerin Yönetimsel Uygulaması

Modül 20: Tam Metin Dizinler ve Sorgularla Çalışma

Bu modül, Tam Metin Dizinlemeyi ve Tam Metin Dizinlerin SQL Server’da nasıl uygulanacağını açıklar.

Dersler

·        Tam Metin Dizinlemeye Giriş

·        SQL Server’da Tam Metin Dizinler Uygulamaya Geçirme

·        Tam Metin Sorgularla Çalışma

Lab : Tam-metin Dizinler ve Sorgular ile Çalışma

·        Bir tam metin dizin uygulamaya geçirme

·        Bir karaliste uygulamaya geçirme

·        Bir tam metin arama gerçekleştirmek için saklı bir yordam oluşturma.

  

İlgili Sertifikasyonlar

Bu eğitim, şu sertifika rotasının bir kısmını oluşturur:

·       MCSE Data Platform


Overview

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server Denali and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions. Other common aspects of procedure coding, such as transactions, concurrency, error handling, triggers, and SQL CLR are also covered in this course.

Audience Profile

The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server Denali product features and technologies for implementing a database.

 

Prerequisites

In addition to their professional experience, students who attend this training should already have the following technical knowledge:

·       Knowledge of writing T-SQL queries.

·       Knowledge of basic relational database concepts.

·       Students who attend this training can meet the prerequisites by attending the following courses, or obtaining equivalent knowledge and skills of M10774

 

Delegates will learn how to

After completing this course, students will be able to:

·       Introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts.

·       Determine appropriate data types to be used when designing tables, convert data between data types, and create alias data types.

·       Be aware of good design practices regarding SQL Server tables and be able to create tables using T-SQL. (Note: partitioned tables are not covered).

·       Implement PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK and UNIQUE constraints, and investigate cascading FOREIGN KEY constraints.

·       Determine appropriate single column and composite indexes strategies.

·       Create tables as heaps and tables with clustered indexes. Also consider the design of a table and suggest an appropriate structure.

·       Read and interpret details of common elements from execution plans.

·       Design effective non-clustered indexes.

·       Design and implement views

·       Design and implement stored procedures.

·       Work with table types, table valued parameters and use the MERGE statement to create stored procedures that update data warehouses.

·       Design and implement functions, both scalar and table-valued. (Also describe where they can lead to performance issues).

·       Perform basic investigation of a deadlock situation and learn how transaction isolation levels affect application concurrency.

·       Use both traditional T-SQL error handling code and structured exception handling.

·       Design and implement DML triggers

·       Learn appropriate uses for SQL CLR integration and implement an existing .NET assembly within SQL Server.

·       Store XML data and schemas in SQL Server.

·       Perform basic queries on XML data in SQL Server.

·       Work with the GEOGRAPHY and GEOMETRY data types

·       Implement and query a full-text index.

 

Course Outline

Module 1: Introduction to SQL Server 2012 and its Toolset

This module stresses on the fact that before beginning to work with SQL Server in either a development or an administration role, it is important to understand the overall SQL Server platform. In particular, it is useful to understand that SQL Server is not just a database engine but it is a complete platform for managing enterprise data.

Lessons

·       Introduction to the SQL Server Platform

·       Working with SQL Server Tools

·       Configuring SQL Server Services

Lab : Introduction to SQL Server and its Toolset

·       Verifying SQL Server Component Installation

·       Altering Service Accounts for New Instance

·       Enabling Named Pipes Protocol for Both Instances

·       Creating an Alias for AdvDev

·       Ensuring SQL Browser is Disabled and Configure a Fixed TCP/IP Port (Only if time permits

Module 2: Working with Data Types

This module explains how to use and convert data types. Also it focusses on how to work with specialized data types, and character data types.

Lessons

·       Using Data Types

·       Working with Character Data

·       Converting Data Types

·       Specialized Data Types

Lab : Working with Data Types

·       Choosing Appropriate Data Types

·       Writing Queries With Data Type Conversions

·       Designing and Creating Alias Data Types (Only if time permits)

Module 3: Designing and Implementing Tables

This module explains how to design, create, and alter tables. Also it focusses on working with schemas.
Lessons

Designing Tables

·       Working with Schemas

·       Creating and Altering Tables

Lab : Designing and Implementing Tables

·       Improving the Design of Tables

·       Creating a Schema

·       Creating the Tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module explains how to enforce data integrity, and implement domain integrity to maintain high quality data. Also it focusses on implementing Entity and Referential Integrity.

Lessons

·       Enforcing Data Integrity

·       Implementing Domain Integrity

·       Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

·       Designing Constraints

·       Testing the constraints

Module 5: Planning for SQL Server 2012 Indexing

This module explains the core indexing concepts and effectiveness of each data type commonly used in indexes.

Lessons

·       Core Indexing Concepts

·       Data Types and Indexes

·       Single Column and Composite Indexes

Lab : Planning for SQL Server Indexing

·       Exploring existing index statistics

·       Designing column orders for indexes

Module 6: Implementing Table Structures in SQL Server 2012

This module explains how tables can be structured in SQL Server databases. Also it focusses on designing and working with clustered indexes.

Lessons

·       SQL Server Table Structures

·       Working with Clustered Indexes

·       Designing Effective Clustered Indexes

Lab : Implementing Table Structures in SQL Server

·       Creating Tables as Heaps

·       Creating Tables with Clustered Indexes

·       Comparing the Performance of Clustered Indexes vs. Heaps

Module 7: Reading SQL Server 2012 Execution Plans

This module explains how to design additional indexes. Also it focusses on how to read and interpret execution plans.

Lessons

·       Execution Plan Core Concepts

·       Common Execution Plan Elements

·       Working with Execution Plans

Lab : Reading SQL Server Execution Plans

·       Actual vs. Estimated Plans

·       Identifying Common Plan Elements

·       Querying Cost Comparison

Module 8: Improving Performance through Nonclustered Indexes


This module explains how nonclustered indexes have the potential to significantly enhance the performance of applications and how to use a tool that can help design these indexes appropriately.

Lessons

·       Designing Effective Nonclustered Indexes

·       Implementing Nonclustered Indexes

·       Using the Database Engine Tuning Advisor

Lab : Improving Performance through Nonclustered Indexes

·       Nonclustered index usage review

·       Improving nonclustered index designs

·       Working with SQL Server Profiler and Database Engine Tuning Advisor

·       Designing nonclustered index

Module 9: Designing and Implementing Views

This module introduces Views, and explains how to create and manage Views. Also it focusses on the performance consideration for Views.

Lessons

·       Introduction to Views

·       Creating and Managing Views

·       Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

·       Designing, Implementing and Testing the WebStock Views

·       Designing and Implementing the Contacts View

·       Modifying the AvailableModels View

·       After completing this module, students will be able to:

·       Explain the role of views in database development.

·       Implement views.

·       Describe the performance related impacts of views.

Module 10: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the potential advantages of the use of stored procedures along with guidelines on creating them.

Lessons

·       Introduction to Stored Procedures

·       Working With Stored Procedures

·       Implementing Parameterized Stored Procedures

·       Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

·       Creating stored procedures

·       Creating a parameterized stored procedure

·       Altering the execution context of stored procedures

·       After completing this module, students will be able to:

·       Describe the role of stored procedures and the potential benefits of using them.

·       Work with stored procedures.

·       Implement parameterized stored procedures.

·       Control the execution context of a stored procedure.

Module 11: Merging Data and Passing Tables

This module reviews the techniques that provide the ability to process sets of data rather than individual rows. Also it focusses on how these techniques can be used in combination with TABLE parameter types to minimize the number of required stored procedure calls in typical applications.

Lessons

·       Using the MERGE Statement

·       Implementing Table Types

·       Using TABLE Types As Parameters

Lab : Passing Tables and Merging Data

·       Creating a Table Type

·       Using a Table Type Parameter

·       Using a Table Type with MERGE

Module 12: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module explains how to design and implement user-defined functions that enforce business rules or data consistency, and modify and maintain existing functions written by other developers.

Lessons

·       Overview of Functions

·       Designing and Implementing Scalar Functions

·       Designing and Implementing Table-Valued Functions

·       Implementation Considerations for Functions

·       Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

·       Formatting Phone Numbers

·       Modifying an Existing Function

·       Resolve a Function-related Performance Issue

Module 13: Creating Highly Concurrent SQL Server 2012 Applications

This module explains how to use transactions and the SQL Server locking mechanisms to meet the performance and data integrity requirements of your applications.

Lessons

·       Introduction to Transactions

·       Introduction to Locks

·       Management of Locking

·       Transaction Isolation Levels

Lab : Creating Highly Concurrent SQL Server Applications

·       Detecting Deadlockss

·       Investigating Transaction Isolation Levels

Module 14: Handling Errors in T-SQL Code

This module explores T-SQL error handling, looks at how it has traditionally been implemented, and how structured exception handling can be used

Lessons

·       Understanding T-SQL Error Handling

·       Implementing T-SQL Error Handling

·       Implementing Structured Exception Handling

Lab : Handling Errors in T-SQL Code

·       Replacing @@ERROR based error handling with structured exception handling

·       Adding deadlock retry logic to the stored procedure

Module 15: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module, explains what DML triggers are and how they enforce data integrity. Also it focusses on the different types of triggers available, and how to define triggers in a database.

Lessons

·       Designing DML Triggers

·       Implementing DML Triggers

·       Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

·       Creating and Testing the Audit Trigger

·       Improving the Audit Trigger

Module 16: Implementing Managed Code in SQL Server 2012

This module explains how to use CLR integrated code to create user-defined database objects that are managed by the .NET Framework.

Lessons

·       Introduction to SQL CLR Integration

·       Importing and Configuring Assemblies

·       Implementing SQL CLR Integration

Lab : Designing and Implementing Views

·       Assessing Proposed CLR Code

·       Implementing a CLR Assembly

·       Implementing a CLR User-defined Aggregate and CLR User-defined Data Type

Module 17: Storing XML Data in SQL Server 2012

This module introduces XML and shows how XML data can be stored within SQL Server.

Lessons

·       Introduction to XML and XML Schemas

·       Storing XML Data and Schemas in SQL Server

·       Implementing the XML Data Type

Lab : Storing XML Data in SQL Server

·       Appropriate Usage of XML Data Storage in SQL Server

·       Investigating the Storage of XML Data in Variables

·       Investigating the use of XML Schema Collections

·       Investigating the Creation of Database Columns Based on XML

Module 18: Querying XML Data in SQL Server

This module shows how XML data can be queried, including queries written in a language called XQuery.

Lessons

·       Using the T-SQL FOR XML Statement

·       Getting Started with XQuery

·       Shredding XML

Lab : Querying XML Data in SQL Server

·       Learning to query SQL Server data as XML

·       Writing a stored procedure returning XML

·       Writing a stored procedure that updates using XML

Module 19: Working with SQL Server 2012 Spatial Data

This module introduces Spatial Data, and explains how to work with SQL Server Spatial Data Types.

Lessons

·       Introduction to Spatial Data

·       Working with SQL Server Spatial Data Types

·       Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

·       Familiarity With Geometry Data Type

·       Adding Spatial Data to an Existing Table

·       Business Application of Spatial Data

Module 20: Working with Full-Text Indexes and Queries

This module introduces Full-Text Indexing and how to implement Full-Text Indexes in SQL Server.

Lessons

·       Introduction to Full-Text Indexing

·       Implementing Full-Text Indexes in SQL Server

·       Working with Full-Text Queries

Lab : Working with Full-Text Indexes and Queries

·       Implementing a full-text index

·       Implementing a stoplist

·       Creating a stored procedure to implement a full-text search

 

 

Related Certifications

This course forms part of the following certification track(s):

·       MCSE Data Platform

 

 

 

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Microsoft, Database Management & Development Eğitimleri