Java SE 8 New Features Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2.0 Days ILT     1.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java  » Java Essentials Eğitimler

 

Bu eğitim, Oracle Java SE 8’deki  gelişmeler ve değişiklere odaklanacaktır. Öncelikle temel öğelerin geliştirilmesi ve kavranmasına odaklanıp sonrasında ise stream’ler ve lambda ifadelerinin koleksiyonlar ile kullanılmasını göreceksiniz.

Neler Öğreneceksiniz:

·         Yeni Java Tarih/Saat API’siyle çalışma

·         Nashorn JavaScript motorunu kullanma.

·         Varsayılan kütüphane arayüzlerini kullanarak lambda ifadeleri yaratma.

·         Yeni eşzamanlı lambda ifadelerini kullanma.

Faydaları

Bu derse kayıt yaptırarak Java SE 8 bilgilerinizi genişletecek ve Java becerileri geliştireceksiniz. JDK 8’ dahil olan Mission Control (Görev Kontrolü) ve Java Flight Recorder’a (Kara Kutu) genel bir bakış da derste yer alacaktır.

Hedef Kitle

·         Java Geliştiricisi

·         J2EE Geliştiricisi

·         Proje Yöneticisi

·         Geliştirici

Konular

Ders Tanıtımı

·         Ders hedeflerini değerlendirme

·         Ders formatı ve LVC’yi tartışma

·         Eğitmen ve öğrenci tanışması

·         İşlenmesi planlanan konuları görüşme

·         8’deki değişikliklere genel bakış

Lambda İfadelerini Tanıtma

·         Anonim bir inner class’ın amacını açıklama

·         Anomim inner class’ların dezavantajlarını açıklama

·         Bir lambda ifadesinin bileşenlerini açıklama

·         Fonksiyonel bir arayüzü açıklama

·         Lambda ifadelerini kullanan programlar yaratma

Lambda İfadeleri Durumu

·         Lambda ifadelerinin Java diline eklenme sebeplerini tartışma

·         Java’da veri çıkarmanın standart yolunu gözden geçirme

·         Redundancy’yi azaltmak için kod refaktör etme (yeniden düzenleme)

·         Inner class’ları kullanmak için kod refaktör etme

·         Lambda ifadelerini kullanmak içim kod refaktör etme

·         Lambda ifadelerinin faydalarını listeleme

Lambda’lar ile Koleksiyonları Filtreleme

·         forEach ile bir koleksiyonda tekrarlama/yineleme (iterating)

·         Lambda syntax kullanarak bir koleksiyonda tekrarlama/yineleme

·         Stream (akış) arayüzünü açıklama

·         Lambda ifadeleri kullanarak bir koleksiyonu filtreleme

·         Bir yöntem referansı kullanarak mevcut bir yöntemi çağırma

·         Birden çok yöntemi zincirleme/bir araya getirme

·         Fonksiyon ve imperatif programlamayı karşılaştırma

·         Lambda’lar ve koleksiyonlar açısından pipeline’ları tanımlama (boruhattı/ardışık düzen)

Dahili Lambda Tiplerini Kullanma

·         java.util.function’da bulunan dahili arayüzleri listeleme

·         Bir Predicate ile doğru ya da yanlış belirleme

·         Consumer ile bir nesne işleme ve geri bir şey vermeme

·         Function ile bir nesne işleme ve başka bir nesne geri verme

·         Supplier ile yeni bir nesne oluşturma

·         Base arayüzlerinin ilkel versiyonlarını kullanma

·         Base arayüzlerin binary versiyonlarını kullanma

Lambda ile Koleksiyon İşlemleri (Collection Operations)

·         Harita kullanarak bir nesneden veri çıkarma

·         Arama yöntemlerini kullanarak veri arama

·         Stream işlemleri tiplerini açıklama

·         Optional class’ı açıklama

·         Yöntemleri kullanarak hesaplamalar yapma

·         Lazy processing’i açıklama

·         Bir stream’i sıralama

·         Collect method kullanarak sonuçları bir koleksiyona kaydetme

Paralel Streams (Akışlar)

·         Stream’lerin ana özelliklerini gözden geçirme

·         Eski usül loop operasyonlarını stream’lerle karşılaştırma

·         Bir stream pipeline’ın paralel olarak çalışmasının nasıl yapılacağını açıklama

·         Paralel pipeline kullanmak için gereken ana varsayımları listeleme

·         Reduction’ı (İndirgeme/Küçültme) Tanımlama

·         Reduction’ın neden ilişkili bir fonksiyon gerektirdiğini açıklama

·         reduce kullanarak bir değer hesaplama

·         Çalışmayı ayrıştırma ve daha sonra birleştirme sürecini açıklama

Lambda Cookbook (Tarif Kitabı)

·         removeIf kullanarak bir listede değişiklik yapma

·         replaceAll kullanarak bir listeyi güncelleme

·         computeIfAbsent, computerIfPresent kullanarak bir harita güncelleme ve birleştirme

·         Bir haritadan stream’e anahtarları ve değerleri gönderme

·         Bir stream’e bir dosya okuma

·         Bir ArrayList’e doğru metin dosyası okuma

·         Bir stream kullanarak bir dizin yapısını listeleme, dolaşma ve arama

·         flatMap kullanarak bir stream’i düzleştirme

Yöntem İyileştirmeleri

·         İyi kütüphaneler inşa etmeninin önemini anlama

·         Arayüzlerde(ki) statik yöntemleri kullanma

·         Varsayılan yöntemleri kullanma

·         Varsayılan yöntem kalıtım kurallarını anlama

Tarih/Zaman API’si Kullanma: Yerel Tarih ve Saatlerle Çalışma

·         Tarih/Saat API’sinin (JSR-310) hedeflerini listeleme

·         Tarih-tabanlı olaylar yaratma ve yönetme

·         Saat-tabanlı olaylar yaratma ve yönetme

·         Tarih ve saati tekil bir nesne haline birleştirme

Tarih/Zaman API’si Kullanma: Saat Dilimleriyle Çalışma

·         Saat dilimlerindeki tarih ve saatlerle çalışma ve yaz saati uygulamasından kaynaklanan değişiklikleri yönetme

Tarih/Zaman API’si Kullanma: Tarih ve Saat Değerleriyle Çalışma

·         Zaman damgaları (timestamps), dönemler ve süreler tanımlama ve yaratma

·         Yerel ve dilimlere ayrılmış tarih ve saatlere format uygulama

Java with Nashorn üzerinde JavaScript: Shell script’ler Yaratma ve Uygulama

·         JavaScript ve Nashorn kullanarak shell script’ler yaratma ve uygulama

Java with Nashorn üzerinde JavaScript: JavaScript Uygulamaları Yazma

·         Nashorn kullanarak Java kodunu iyileştiren JavaScript uygulamaları geliştirme

Java with Nashorn üzerinde JavaScript: JavaScript Kullanarak JavaFX Uygulamaları Yazma

·         -223 kullanarak Java uygulamalarından JavaScript scripti çalıştırma

·         Nashorn ve JavaScript  kullanarak JavaFX uygulamaları prototipleme

Mission Control’a Giriş  

·         JMX ve Managed Beans’i Mission Control ile Açıklama

·         CPU kullanımını Mission Control ile İzleme

·         JVM özelliklerini Mission Control ile Analiz Etme

·         Heap memory Mission Control ile Analiz Etme

Flight Recorder’a Giriş

·         Java Flight Recorder’ı Açıklama

·         Java Flight Recorder Mimarisini Açıklama

·         Bir Java Flight Recording Başlatma

·         Bir Java Flight Recording Yönetme

·         Bir Java Flight Recording Analiz etme

Amaçlar

·         Varsayılan kütüphane arayüzlerini kullanarak lambda ifadeleri yaratma

·         Doğru sözdizimini kullanarak lambda ifadeleri yaratma

·         Yeni eşzamanlı labmda özelliklerini kullanma

·         Yeni Tarih/Saat API’sini Kullanma

·         Mission Control ve Flight Recorder Kullanma

·         Yeni Nashorn JavaScript Engine Kullanma


This Java SE 8 New Features training delves into the major changes and enhancements in Oracle Java SE 8. You'll focus on developing an understanding of the basics, then looking at using streams and lambda expressions with collections.

Learn To:

 • Work with the new Java Date and Time API.
 • Use the Nashorn JavaScript engine.
 • Create lambda expressions using the default library interfaces.
 • Use new concurrent lambda features.

Benefits to You

By enrolling in this course, you'll expand your knowledge of Java SE 8, while building your Java skill set. It wraps up with an overview of Mission Control and Java Flight Recorder, which are now included with JDK 8.

Audience

 • Java Developer
 • J2EE Developer
 • Project Manager
 • Developer

Topics

Course Introduction

 • Reviewing course objectives
 • Discussing course format and LVC
 • Getting acquainted with instructor and student
 • Discussing course topics planned for coverage
 • Overview of changes in 8

Introducing Lambda Expressions

 • Describing the purpose of an anonymous inner class
 • Describing drawbacks to anonymous inner classes
 • Describing the components of a lambda expression
 • Defining a functional interface
 • Creating programs that use lambda expressions

A Case for Lambda Expressions

 • Discussing the reasons for adding lambda expressions to the Java language
 • Reviewing the standard way of extracting data in Java
 • Refactoring code to reduce redundancy
 • Refactoring code to use inner classes
 • Refactoring code to use lambda expressions
 • Listing the benefits of lambda expressions

Filtering Collections with Lambdas

 • Iterating though a collection with forEach
 • Iterating through a collection using lambda syntax
 • Describing the Stream interface
 • Filtering a collection using lambda expressions
 • Calling an existing method using a method reference
 • Chaining multiple methods together
 • Comparing function and imperative programming
 • Defining pipelines in terms of lambdas and collections

Using Built in Lambda Types

 • Listing the built in interfaces included in java.util.function
 • Determining true or false with a Predicate
 • Processing an object and return nothing with Consumer
 • Processing one object and return another with Function
 • Generating a new object with Supplier
 • Using primitive versions of the base interfaces
 • Using binary versions of the base interfaces

Collection Operations with Lambda

 • Extracting data from an object using map
 • Searching for data using search methods
 • Describing the types of stream operations
 • Describing the Optional class
 • Performing calculations using methods
 • Describing lazy processing
 • Sorting a stream
 • Saving results to a collection using the collect method

Parallel Streams

 • Reviewing the key characteristics of streams
 • Contrasting old style loop operations with streams
 • Describing how to make a stream pipeline execute in parallel
 • Listing the key assumptions needed to use a parallel pipeline
 • Defining reduction
 • Describing why reduction requires an associative function
 • Calculating a value using reduce
 • Describing the process for decomposing and then merging work

Lambda Cookbook

 • Modifying a list using removeIf
 • Updating a list using replaceAll
 • Updating a map using computeIfAbsent, computerIfPresent, and merge
 • Sending the keys and values from a map to a stream
 • Reading a file to a stream
 • Reading a text file into an ArrayList
 • List, walk, and search a directory structure using a stream
 • Flattening a stream using flatMap

Method Enhancements

 • Considering the importance of building good libraries
 • Using static methods in Interfaces
 • Using default methods
 • Understanding default method inheritance rules

Using the Date/Time API: Working with Local Dates and Times

 • Listing the goals of the Date/Time API (JSR-310)
 • Creating and manage date-based events
 • Creating and manage time-based events
 • Combining date and time into a single object

Using the Date/Time API: Working with Time Zones

 • Working with dates and times across time-zones and manage changes resulting from daylight savings

Using the Date/Time API: Working with Date and Time Amounts

 • Defining and create timestamps, periods and durations
 • Applying formatting to local and zoned dates and times

JavaScript on Java with Nashorn: Creating and executing shell scripts

 • Creating and execute shell scripts using JavaScript and Nashorn

JavaScript on Java with Nashorn: Writing JavaScript Applications

 • Developing JavaScript applications that leverage Java code using Nashorn

JavaScript on Java with Nashorn: Writing JavaFX Applications Using JavaScript

 • Running JavaScript script from Java applications usingJSR-223
 • Prototype JavaFX applications using Nashorn and JavaScript

Intro to Mission Control

 • Describing JMX and Managed Beans with Mission Control
 • Monitoring CPU utilization with Mission Control
 • Analyzing JVM characteristics with Mission Control
 • Analyzing heap memory with Mission Control

Intro to Flight Recorder

 • Describing the Java Flight Recorder
 • Describing the Java Flight Recorder Architecture
 • Starting a Java Flight Recording
 • Managing a Java Flight Recording
 • Analyzing a Java Flight Recording

Objectives

 • Create lambda expressions using the default library interfaces
 • Create lambda expressions using the proper syntax
 • Use new concurrent lambda features
 • Use the new Date/Time API
 • Use Mission Control and Flight Recorder
 • Use the new Nashorn JavaScript Engine

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir