Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals NEW Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5 Days ILT     5.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Database Application Development Eğitimler
Oracle  » PL/SQL Eğitimler
Oracle  » SQL Eğitimler

Oracle Database: SQL ve PL/SQL Fundamentals/Temelleri eğitimi, Oracle teknolojisi kullanan programlama dillerinin faydalarının yanında SQL ve PL/SQL temellerini sunar. İlişkisel veritabanları kavramlarını keşfetmenizi sağlar.

Neler Öğreneceksiniz

        Tekli ve çoklu tablolara karşı sorgular yazma, tablolarda veri değiştirme ve veritabanı nesneleri yazma. Çıktı özelleştirme için tekli satır fonksiyonlarını kullanma. Dönüşüm fonksiyonları ve şartlı ifadelerini kullanma. Birleştirilmiş verileri bildirmek için grup fonksiyonlarını kullanma. Çoklu formlar, raporlar ve veri yönetimi uygulamaları tarafından paylaşılan uygulama kodlarının PL/SQL bloklarını yaratma. Anonim PL/SQL bloklar, saklı yordamlar ve işlevler yaratma. Tanımlayıcılar ve tuzak istisnalarını duyurma. Veri yönetmek için DML ifadelerini kullanma. Veritabanı nesnelerini yönetmek için DDL ifadelerini kullanma. PL/SQL Değişkenlerini duyurma. Kod akışını şartlı olarak kontrol etme (döngüler, denetim yapıları). Saklı yordamları ve fonksiyonları açıklama. Tablolardan satır ve sütun verileri geri alma.

Faydaları

 Hızlı güvenilir, güvenli ve yönetimi kolay performans. Veritabanı işyüklerini optimize edin, IT masraflarını azaltın ve veritabanı bulutlarına konsolidasyon sağlayarak daha yüksek kalitede bir hizmet sunun.

Pratik Uygulamalar

Gösterimler ve uygulamalı pratikler derste öğreneceğiniz temel kavramları pekiştirir. Derse kaydolarak, bu program ünitelerini geliştirmek için Oracle SQL Developer kullanmaya başlayacaksınız. SQL*Plus ve JDeveloper, opsiyonel araçlar olarak mevcuttur.

Eğitim Bundle Notu: Bu eğitim Oracle Database: SQL Workshop I ve Oracle Database: PL/SQL Fundamentals eğitimlerinin bir birleşimidir.

Hedef Kitle

- Uygulama Geliştiricileri
- Forms Developer/ Form Geliştiricileri
- Fonksiyonel Uygulayıcı
- PL/SQL Geliştiriciler
- Portal Geliştiricisi
- Rapor Geliştiricisi
- Teknik Danışman

Amaçlar

Veri manipülasyonu ifadelerini (DML) Oracle Database içinde veri güncellemek için çalıştırma.
Etkili bir biçimde çalışan PL/SQL anonim bloğunu tasarlama.
PL/SQL sentaks ve özelliklerini tarif etme.
Program hatalarını ele alma.
Saklı yordam ve işlevleri tarif etme.
PL/SQL programlama yapılarını kullanma ve kod akışını şartlı olarak kontrol etme (döngüler, kontrol yapıları ve explicit cursors/açık imleçler)
Satırları işlemek için imleçleri kullanma.
Oracle Database 11g’nin ana yapısal bileşenlerini tanımlama.
SELECT ifadesi/deyimi ile tablolardan satır ve sütun verileri geri alma.
Sıralanmış ve sınırlanmış verilerin raporlarını oluşturma.
Özelleştirilmiş veriler oluşturma ve geri almak için SQL fonksiyonlarını dahil etme.
ANSI SQL 99 JOIN sentaks kullanarak çoklu tablolardan verileri gösterme.
Birleştirilmiş veri raporları yaratma.
Veri tanımlama dili (DDL) ifadelerini/deyimlerini, şema nesneleri oluşturmak ve yönetmek için çalıştırma.
 

Konular

Giriş

- SQL SELECT İfadesi Kullanarak Veri Geri Alma

- Sınırlanmış ve Sıralanmış Veriler

- Çıktı Özelleştirme için Tekli-Satır Fonksiyonlarının Kullanımı

- Dönüştürme Fonksiyonları ve Şartlı İfadeler/deyimler

- Grup Fonksiyonallarını Kullanarak Veri Birleştirme

- Çoklu Tablolardan Veri Gösterme

- Sorguları Çözmek için Altsorguların Kullanımı

- SET Operatörleri 

- Veri Manipülasyonu

- Tabloları Oluşturmak ve Yönetmek için DDL İfadelerini Kullanma

- Diğer Şema Nesneleri

- PL/SQL’a Giriş

- PL/SQL Belirleyicileri

- Yürütülebilir İfadeler/Deyimler Yazma

- Oracle Server ile Etkileşim

- Denetim Yapıları

- Komposit Veri Tiplerinin Kullanımı

- Explicit Cursors/ Açık İmleçler

- Özel Durum Ele Alma
 

- Saklı Yordam ve Fonksiyonlar


This Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals training delivers the fundamentals of SQL and PL/SQL along with the benefits of the programming languages using Oracle Database technology. You'll explore the concepts of relational databases.Learn To:Write queries against single and multiple tables, manipulate data in tables and create database objects.Use single row functions to customize output.Invoke conversion functions and conditional expressions.Use group functions to report aggregated data.Create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports and data management applications.Develop anonymous PL/SQL blocks, stored procedures and functions.Declare identifiers and trap exceptions.Use DML statements to manage data.Use DDL statements to manage database objects.Declare PL/SQL Variables.Conditionally control code flow (loops, control structures).Describe stored procedures and functions.Retrieve row and column data from tables.Benefits to You Ensure fast, reliable, secure and easy to manage performance. Optimize database workloads, lower IT costs and deliver a higher quality of service by enabling consolidation onto database clouds.Hands-On PracticesDemonstrations and hands-on practice reinforce the fundamental concepts that you’ll learn in this course. By enrolling in this course, you’ll begin using Oracle SQL Developer to develop these program units. SQL*Plus and JDeveloper are available as optional tools.Course BundleNote: This course is a combination of Oracle Database: SQL Workshop I and Oracle Database: PL/SQL Fundamentals courses.
 

Audiences

Application Developers
Forms Developer
Functional Implementer
PL/SQL Developer
Portal Developer
Reports Developer
Technical Consultant


 

Objectives

Run data manipulation statements (DML) to update data in the Oracle Database.
Design PL/SQL anonymous block that execute efficiently.
Describe the features and syntax of PL/SQL.
Handle runtime errors.
Describe stored procedures and functions.
Use PL/SQL programming constructs and conditionally control code flow (loops, control structures, and explicit cursors).
Use cursors to process rows.
Identify the major structural components of the Oracle Database 11g.
Retrieve row and column data from tables with the SELECT statement.
Create reports of sorted and restricted data.
Employ SQL functions to generate and retrieve customized data.
Display data from multiple tables using the ANSI SQL 99 JOIN syntax.
Create reports of aggregated data.
Run data definition language (DDL) statements to create and manage schema objects.


 

Topics

Introduction

Retrieve Data using the SQL SELECT Statement

Restricted and Sorted Data

Usage of Single-Row Functions to Customize Output

Conversion Functions and Conditional Expressions

Aggregated Data Using the Group Functions

Display Data From Multiple Tables

Usage of Subqueries to Solve Queries

SET Operators

Data Manipulation

DDL Statements to Create and Manage Tables

Other Schema Objects

Introduction to PL/SQL

PL/SQL Identifiers

Write Executable Statements

Interaction with the Oracle Server

Control Structures

Usage of Composite Data Types

Explicit Cursors

Exception Handling

Stored Procedures and Functions
 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle Eğitimleri